Algemene voorwaarden consumenten

Definities

Artikel 1  – Toepasselijkheid

Artikel 2  – Aanbiedingen/offertes en de overeenkomst

Artikel 3  – Prijs

Artikel 4  – Betaling

Artikel 5  – Accounts en registratie

Artikel 6  – Levering

Arikel 7  – Reclames

Artikel 8  – Software

Artikel 9  –  Herroepingsrecht

Artikel 10  –  Behandeling product tijdens de bedenktijd

Artikel 11  –  Uitoefening van het herroepingsrecht

Artikel 12  –  Verplichtingen van Next trading bij herroeping

Artikel 13  –  Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 14  – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Artikel 15  – Klachtenregeling

Artikel 16  – Ontbinding

Artikel 17 – Opschortingsrecht

Artikel 18  – Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Artikel 18  – Overig

Artikel 19  – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 20  – Inwerkingtreding

Artikel 21 – Reparatieclausule nietigheden

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden consumenten

 

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

0.1     Algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden.

0.2     Dag betekent kalenderdag. 

0.3     Next trading betekent de onderneming NT Next trading B.V., gevestigd aan Dragonder 34b, Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90121627.

0.4     Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

0.5     Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

0.6     Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen Next trading en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

0.7     Herroepingsformulier betekent het op de website van Next trading opgenomen formulier voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

0.5     Persoonsgegeven(s): elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

0.6     Overmacht: elke van de wil van Next trading onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Next trading niet kan worden gevraagd. 

0.7     Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

0.8       Website betekent de website van Next trading, zijnde www.nexttrading.nl.

 

 

 

 

Artikel 1  – Toepasselijkheid

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Next trading gedane

aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met de consument. Voor zover de consument andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen de consument en Next trading van toepassing verklaard.

1.2       De algemene voorwaarden zijn de consument vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.3       Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Next trading wordt bedongen, wordt ook bedongen ten behoeve van door Next trading ingeschakelde derden.

1.4       Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.5       Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan wordt deze situatie beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2  – Aanbiedingen/offertes en de overeenkomst

2.1       De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2       Alle aanbiedingen/offertes van Next trading zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Next trading ook onverwijld na ontvangst van aanvaarding, maar uiterlijk binnen twee werkdagen, schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.3       Door Next Trading uitgebracht catalogi, prijscouranten, folders en op websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voorNext trading nooit bindend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten binden Next trading niet.

2.4       Met uitzondering van andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

2.5       Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 3  – Prijs

3.1       Alle door Next trading gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

3.2       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Next trading

aangegeven prijzen altijd inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.3       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

 

 

 

 

 

Artikel 4  – Betaling

4.1       Vindt de levering in gedeelten plaats, dan kan ieder gedeelte door Next trading afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de consument.

4.3       In geval van betalingsverzuim is Next trading gerechtigd om de uitvoering van de

overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

4.4       Alle betalingen moeten geschieden op een door Next trading aan te wijzen

bankrekeningnummer in Nederland.

4.5       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan Next trading te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel

machtiging) tot betaling geeft.

4.6       Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het

sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Als de consument niet betaald heeft binnen de hierboven omschreven termijn zal de consument tegenover Next trading van rechtswege in verzuim en gebreke zijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Ook zal de consument van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is al voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn tegenover Next trading in verzuim en gebreke zijn, als de consument surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

4.7       Door de consument gedane betalingen zijn steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8       In alle gevallen waarin de consument tegenover Next trading in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: 

(a) Next trading is gerechtigd de afgeleverde producten zonder meer terug te nemen en de opbrengst ter keuze van Next trading openbaar dan wel onderhands te verkopen en te verrekenen met al hetgeen de consument aan Next trading krachtens de overeenkomst verschuldigd is, onverminderd de verplichting van de consument om het nadelige verschil aan te vullen. 

(b) Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de consument vanaf de dag van verzuim tot de dag van voldoening aan Next trading de wettelijke rente verschuldigd, per dag opeisbaar.

(c) De consument is aan Next trading de incassokosten die door de niet tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten zijn door de consument verschuldigd zodra Next trading werkzaamheden moet verrichten ter inning van de vordering. De incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €40,-. 

 

 

 

 

Artikel 5  – Accounts en registratie

5.1       De consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Next trading behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.

5.2       De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

5.3       De consument zal Next trading onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn

inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

5.4       Het is de consument niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Next trading de aanvraag van de consument voor een account heeft geweigerd of een account van de consument na registratie heeft opgeheven.

 

 

Artikel 6  – Levering

6.1       Next trading zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2       Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – met uitzondering van andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door de consument bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de consument c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.

6.3       De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Next trading.

Ook eventuele wijzigingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Next

trading. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering,

dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.

6.4       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.5       De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het

verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

6.6       Next trading zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 uitvoeren, tenzij een

andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.7       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Next trading tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Next trading bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

 

 

6.8       De consument verplicht zich Next trading in staat te stellen de aflevering te verrichten.

6.9       De consument garandeert voor eigen rekening en risico dat:

a. aan Next trading de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;

b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen; en

c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-18.00 uur kunnen plaatsvinden.

6.10     Als de bestelde zaken aan de consument ter aflevering zijn aangeboden, maar aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de consument een van de hierboven in lid 8 en 9 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de consument van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Next trading vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. 

6.11     Onverminderd de verplichting tot betaling is de consument in het in lid 10 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Next trading ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

 

 

Arikel 7  – Reclames

7.1       De consument moet bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

7.2       De consument kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, als hij dit onderzoek nalaat of Next trading niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

7.3       Zichtbare gebreken moeten binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Next trading te worden gemeld.

7.4       Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de consument deze heeft ontdekt, maar uiterlijk binnen twee maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

7.5       Gereclameerde zaken mogen alleen aan Next trading worden teruggezonden met

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Next trading. Retourzendingen moeten te zijn voorzien van de originele verpakking. De retourzending moet in alle gevallen volgens instructies van Next trading te plaatsvinden. Next trading behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.

7.6       De consument draagt de kosten voor de retourzending.

7.7       Het recht van reclame vervalt als het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8  – Software

8.1       Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt de consument een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), en ook een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.

8.2       De consument verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Next trading genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient de consument alle rechten van derden te respecteren.

8.3       Installatie van nieuwe software en ook het veranderen van al geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. De consument dient maatregelen te nemen om dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is Next trading niet aansprakelijk.

8.4       Next trading is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij Next trading gekochte opslagmedia, behoudens in geval van door de consument aangetoonde opzet of grove schuld van Next trading.

 

 

Artikel 9  –  Herroepingsrecht

9.1       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen [JP1] zonder opgave van redenen ontbinden.

9.2       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het laatste product heeft ontvangen. Next trading mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het eerste product heeft ontvangen.

9.3       De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

9.4       De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

overeenkomst.

 

 

 

 

 

Artikel 10  –  Behandeling product tijdens de bedenktijd

10.1     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het

uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2     De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

Artikel 11  –  Uitoefening van het herroepingsrecht

11.1     Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen

de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere

ondubbelzinnige wijze aan Next trading.

11.2     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een

gemachtigde van) Next trading. Dit hoeft niet als Next trading heeft aangeboden het

product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht

genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.

11.3     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, als

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Next

trading verstrekte instructies.

11.4     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

11.5     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

11.6     Als verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument een

bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

Next trading is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

 

 

 

 

Artikel 12  –  Verplichtingen van Next trading bij herroeping

12.1     Als Next trading de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze

mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een

ontvangstbevestiging.

12.2     Next trading vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door Next trading in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij Next trading aanbiedt het product zelf af te halen,

mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de

consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip

eerder valt.

12.3     Next trading gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument

heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling

is kosteloos voor de consument.

12.4     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft Next trading de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 13  –  Nakoming overeenkomst en extra garantie

13.1     Next trading staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2     Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden

gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage

en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de

gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.

13.3     De wettelijke garantie wordt toegepast.

 

Artikel 14  – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

14.1     Als nakoming van Next trading door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is Next trading bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

14.2     Onder overmacht van Next trading wordt in ieder geval verstaan:

a. de omstandigheid dat Next trading een prestatie, waaronder een prestatie van de consument die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

b. stakingen;

c. storingen in het verkeer;

d. overheidsmaatregelen die Next trading verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

e. rellen, oproer, oorlog;

f. extreme weersomstandigheden;

g. brand; en/of

h. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

 

 

 

 

Artikel 15  – Klachtenregeling

15.1     Next trading beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij Next trading.

15.3     Bij Next trading ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Next trading binnen de termijn van 2 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 16  – Ontbinding

16.1     Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:

a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;

d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; en/of

e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

16.2     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, als de andere partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

16.3     Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Next trading op de consument onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

 

 

Artikel 17 – Opschortingsrecht

17.1     Als de consument niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enige andere met Next trading gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de consument, wordt de consument geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Next trading het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Next trading de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de consument dadelijk en ineens opeisbaar. 

17.2     De consument is gehouden Next trading onmiddellijk te informeren als zich één van de in dit vorige lid genoemde omstandigheden voordoet. 

 

 

 

 

 

Artikel 18  – Privacy en verwerking van persoonsgegevens

18.1     Persoonsgegevens welke door de consument aan Next trading worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

18.2     Next trading verbindt zich onder deze voorwaarden van om in opdracht van de consument persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten volgens de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

18.3     Next trading zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken dan noodzakelijk of afgesproken met de consument.

18.4     Next trading zal bij de verwerking van de persoonsgegevens zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

18.5     Het is Next trading toegestaan andere verwerkers in te schakelen. De consument zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

18.6     Next trading zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

18.7     Next trading heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
• Beveiliging van computers en software met gebruikersnaam en wachtwoord;
• Beperkte fysieke toegang tot de computers/servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen; 

• Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).

18.8     Next trading   staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Als een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Next trading zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

 

Artikel 18  – Overig

18.1     Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

18.2     De administratie van Next trading geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

18.3     Als en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Next trading zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

18.4     De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Next trading is gevestigd.

Artikel 19  – Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1     Alle geschillen tussen Next trading en de consument, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een door Next trading met de consument gesloten overeenkomst, dan wel van 

 

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen, tenzij Next trading en de consument dienaangaande schriftelijk andersluidend zijn overeengekomen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Next trading.

19.2     Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Next trading en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 20  – Inwerkingtreding

20.1     Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 16 juni 2023. 

 

Artikel 21 – Reparatieclausule nietigheden

21.1     Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

21.2     Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

Ó Next trading, 2023. 

 


it mag 14 dagen zijn.